زندگی که برود دیگر هیچ چیز نخواهد رفت. پس از مرگ دیگر هر روز امکان مردن عشق وجود نخواهد داشت و کابوس خستگی و ملال و بی‌تفاوتی آینده رخت برخواهد بست. آیا کسی هست که از مرگ سود نبرد؟